Biljana Galić

Advokat – Saradnik

Biljana je konsultant i saradnik kancelarije, za upravnopravnu oblast i pravo u oblasti energetike.
Osnovne studije završila je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.30, na teorijskom smeru. Po završetku osnovnih studija, upisala je master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, javno-pravni modul, Upravnopravni pod-modul, koje je završila 2017. godine odbranivši završni master rad na temu „Javno-privatna partnerstva u oblasti energetike“, sa prosečnom ocenom 9.75.
Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Upravnopravna uža naučna oblast.
Stručno usavršavanje započela je 2016. godine kao saradnik na projektu „Efficient Firewood Utilization in Households“, pod pokroviteljstvom nemačke kompanije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), gde je stekla znanja iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetike i energetske efikasnosti, kao i njihove regulative u domaćem pravu.
Od 2017. godine sarađivala je sa kompanijom Quiddita doo Beograd, gde je bila angažovana na pravnim poslovima u oblasti privrednog, radnog, trgovinskog i ugovornog prava.
Od sertifikata koje poseduje, izdvaja se sertifikat nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)), koji je stekla usavršavajući nemačku pravnu terminologiju u okviru projekta „Kurs nemačke pravne terminologije za sudije sa znanjem nemačkog jezika, kao i za mlade pravnike i pravnice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu“.
Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.