Usluge klasifikovane u ovom odeljku izdvojene su kao posebna grupa iz razloga što su njome obuhvaćeni različiti vidovi pravne pomoći, a za istu nam se mogu obratiti i fizička i pravna lica. Takođe, to su usluge koje se ne mogu svrstati u neku od osnovnih grana prava, već su kompleksnijeg karaktera i sadržine.

Due Diligence

Cilj Due Diligence izveštaja kao pravne usluge je da na objektivan, profesionalan i nepristrasan način klijenta upozna sa činjenicama o poslovanju nekog privrednog subjekta, a koje su od značaja za donošenje određene poslovne odluke.

Iz navedenog razloga, Due Diligence izveštaj sadrži detaljni pravni i finansijski pregled svih relevantnih aspekata privrednog društva, koje je predmet analize, koji se odnose na njegov bonitet i pravni status.

Ova vrsta izveštaja rezultat je pravne i ekonomsko – finansijske analize i predstavlja segmentarni, statusni prikaz predmetnog privrednog društva, sa zaključnom ocenom o statusu tog društva i preporukom klijentu o daljem postupanju, kao i eventualnim predlogom za preduzimanje dodatnih mera u cilju zaštite njegovih pravnih i ekonomskih interesa.

Naš tim ima iskustva u izradi ovakvih projekata, zbog čega je dobro organizovan i sinhronizovan, imajući u vidu da je za potrebe pružanja te usluge u stalnom sastavu tima i savetnik za ekonomsko – finansijska pitanja, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti revizije, računovodstva i finansijske ekspertize.

Medicinsko pravo

Medicinsko pravo kao specifična pravna oblast odnosi se na sve aspekte obavljanja medicinske delatnosti, a takođe, uređuje i položaj i prava pojedinca kao pacijenta u medicinskom sistemu. Značaj obavljanja medicinske delatnosti u pravnom poretku definisan je kroz posebnu proceduru osnivanja zdravstvenih ustanova.

Medicina kao oblast prožima klasične grane prava – privredno, krivično, obligaciono, pa u tom smislu usluge koje pružamo u ovoj oblasti su sledeće:

 • pravna pomoć pri osnivanju privatnih ordinacija, poliklinika, laboratorija, apoteka i ostalih vrsta medicinskih pravnih lica;
 • sastav svih vrsta opštih akata medicinskih pravnih lica;
 • pravno savetovanje i izrada pravnih mišljenja za potrebe poslovanja;
 • zastupanje u slučajevima povrede prava pacijenata;
 • posredovanje i zastupanje u slučajevima naknade štete nastale prilikom lečenja i medicinskih zahvata;
 • zastupanje u krivičnim postupcima zbog krivičnih dela protiv zdravlja ljudi – nesavesno pružanje lekarske pomoći, neukazivanje lekarske pomoći…

Pravo stranaca

Položaj stranaca u našoj državi u velikoj meri zavisi od odnosa Repubike Srbije sa državom njihovog porekla, što je regulisano bilateralnim i multilateralnim konvencijama. Pored usluga koje pružamo domaćim državljanima, stranim fizičkim i pravnim licima na raspolaganju su i određene usluge koje su vezane isključivo za njihov položaj kao takav.

U smislu prethodno navedenog, stranim državljanima pružamo sledeće usluge:

 • zastupanje u postupku pribavljanja dozvole za boravak u Republici Srbiji;
 • zastupanje u postupku pribavljanja dozvole za rad u Republici Srbiji;
 • pravna podrška u postupku nostrifikacije diploma;
 • zastupanje u postupku refakcije PDV-a stranim pravnim licima.

Rights of Foreigners

The position of foreigners in our country largely depends on the relations of the Republic of Serbia with the country of their origin, which is regulated by bilateral and multilateral conventions. In addition to the services we provide to domestic citizens, foreign individuals and legal entities have at their disposal certain services that are related exclusively to their position as such.

In terms of the above, we provide foreign citizens with the following services:

 • representation in the procedure of obtaining a residence permit in the Republic of Serbia;
 • representation in the procedure of obtaining a work permit in the Republic of Serbia;
 • legal support in the process of diploma nostrification;
 • representation in the process of VAT refund to foreign legal entities.

Medijsko i autorsko pravo

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, klijentima kvalitetno pružamo advokatske usluge iz oblasti medijskog i autorskog prava, bilo da se nađu u ulozi oštećenog ili štetnika, te bez obzira da li se radi o postupku za naknadu štete zbog povrede prava na privatnost, časti i ugleda putem sredstava javnog informisanja ili postupku za objavljivanje odgovora na informaciju ili ispravke informacije.

Imajući u vidu da današnje informaciono društvo stvara veoma pogodno okruženje za povredu autorskog prava u medijima svih vrsta, te posredstvom društvenih mreža, stranke nas mogu kontaktirati i povodom slučajeva u kojima je neko neovlašćeno objavio, iskoristio ili izmenio njihovu autorsku fotografiju, odnosno drugo autorsko delo.