Naša ponuda advokatskih usluga pravnim licima prati njihove potrebe imajući u vidu raznovrsnost privrednih subjekata koji posluju na tržištu, njihovu strukturu i mnogobrojnost delatnosti.

Oblasti prava u okviru kojih pružamo pravnu pomoć pravnim licima su:

Privredno pravo

Kao kompleksna pravna oblast, privredno pravo obuhvata brojna pitanja koja se mogu pojaviti u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, a čije rešenje utiče na uklapanje poslovanja društava u regulatorni okvir.

Iz oblasti ove grane prava naročito izdvajamo sledeće usluge:

 • pomoć u procesu registracije osnivanja društva, sastav osnivačkog akta, zastupanje pred Agencijom za privredne registre;
 • zastupanje u postupcima pribavljanja posebnih dozvola za rad i započinjanje delatnosti;
 • izrada akata društva;
 • pravna podrška u procesu sprovođenja statusnih promena;
 • zastupanje u postupcima naplate potraživanja,
 • zastupanje u privrednim sporovima.

Radno pravo

U današnjici je pojam uspešnog poslodavca nezamisliv bez poštovanja prava zaposlenih, pa se i kvalitet obavljanja delatnosti u velikoj meri ceni prema tome. Zbog sve prisutnijeg trenda modernih zakonodavstava da se zaposlenima obezbedi što veći krug prava i njihov položaj postavi kao primaran, privredna društva svojim opštim i pojedinačnim aktima moraju nastojati da svojim zaposlenima obezbede što bolji tretman.

U smislu prethodno navedenog, pružamo sledeće usluge:

 • sastav opštih radnopravnih akata – pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti, uzbunjivanju, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, kao i ostalih vrsta opštih akata poslodavca;
 • sastav svih vrsta ugovora o radu, rešenja, upozorenja i drugih odluka poslodavca;
 • izrada pravnih mišljenja;
 • zastupanje u radnim sporovima;
 • posredovanje u vansudskom rešavanju spornih odnosa sa zaposlenima.

Pravo intelektualne svojine

Ova specifična pravna oblast duboko je integrisana u poslovanje privrednih subjekata. Egzistiranje na tržištu gotovo da je uslovljeno korišćenjem žiga na osnovu koga potrošači i poslovni partneri robu/usluge nekog privrednika razlikuju od robe/usluga drugog. Pored toga, za poslovanje određenih subjekata karakterističan je i pronalazački deo delatnosti, zbog čega nastaje njihova potreba da patentiraju svoj pronalazak.

Neke od usluga koje pružamo u ovoj grani prava su:

 • registracija žiga (nacionalna i međunarodna);
 • zastupanje u sudskim postupcima povodom zaštite žiga;
 • registracija patenta;
 • deponovanje autorskih dela kod Zavoda za intelektualnu svojinu;
 • zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu;
 • sastav i analiza ugovora o licenci;
 • sastav i analiza autorskih ugovora.

Ugovorno pravo i imovinskopravni odnosi

Obavljanje privredne delatnosti praćeno je stupanjem u različite vrste ugovornih odnosa – sa korisnicima, potrošačima, kupcima, dobavljačima, zakupcima, trećim licima. Pored toga, nesmetano bavljenje bilo kojom delatnošću podrazumeva regulisane imovinskopravne odnose, bez obzira da li se privredno društvo bavi izgradnjom, posluje u zakupljenom poslovnom prostoru ili prodaje/kupuje nepokretnosti, odnosno stupa u bilo kakva prava i/ili obaveze koje se odnose na njegovu ili tuđu imovinu.

Usluge iz ove oblasti za koje nas klijenti mogu angažovati su:

 • sastav ugovora o zakupu i pomoć u regulisanju zakupnih odnosa;
 • sastav kupoprodajnog ugovora;
 • sastav ugovora o prenosu udela;
 • pravna podrška kod prometa nepokretnosti;
 • sastav poslovnih ugovora sa dobavljačima, potrošačima, korisnicima usluga itd;
 • kreiranje tipskih ugovora;
 • kreiranje opštih uslova poslovanja u vezi sa tipskim ugovorima;
 • sastav ugovora o građenju;
 • sastav i analiza ostalih ugovora u privredi;
 • priprema dokumentacije za overu ugovora pred javnim beležnikom.

Zastupanje u postupcima

Imajući u vidu da tokom poslovanja pravnog lica dolazi do stvaranja raznovrsnih odnosa sa pojedincima i drugim privrednicima, povrede propisa, kao i do potrebe za ostvarivanjem prava u raznim vrstama postupaka, kancelarija nudi usluge zastupanja u:

 • sudskim postupcima – privrednim sporovima, izvršnim i prekršajnim postupcima, postupcima zbog privrednih prestupa;
 • upravnim postupcima – pred Zavodom za intelektualnu svojinu, agencijom za privredne registre, službama za katastar nepokretnosti, ostalim upravnim organima i institucijama.