Fizička lica, u smislu pojedinaca ili građana, u ponudi naših usluga najpre mogu računati na podršku u oblasti porodičnog prava i prava deteta i maloletnika. Pored toga, savetovanje i zastupanje pružamo u oblasti imovinskopravnih i ugovornih odnosa, kao i u postupcima za naknadu štete.

Usluge koje pružamo iz ovih grana prava su detaljnije prikazane u nastavku:

Porodično pravo, prava deteta i maloletnika

Porodica kao ćelija društva podrazumeva složene imovinsko-emotivno-lične odnose, čija osetljivost naročito dolazi do izražaja u slučajevima okončanja bračnog i porodičnog života. Pored činjenice da su takve situacije teške i opterećujuće za odrasle koji u njima učestvuju, one ipak najteže pogađaju decu i maloletna lica, kao članove porodice koja prestaje da postoji u dotadašnjem obliku. Upravo za potrebe postupanja u skladu sa standardom najboljeg interesa deteta i utvrđivanja detetovog mišljenja i stava u takvim situacijama (najčešće prilikom odlučivanja o vršenju roditeljskog prava i starateljstva), naš tim pojačan je učešćem savetnika za oblast komunikologije i psihologije deteta. Takođe, posedujemo i odgovarajuće državne sertifikate za zastupanje maloletnika.

Pomenute situacije se često mogu negativno odraziti na ponašanje maloletnika i dece u njihovom socijalnom okruženju, kada može doći do iskazivanja bunta i revolta, pa su neretki slučajevi u kojima dolazi do maloletničke delinkvencije ili iskazivanja agresije. Takođe, deca se često u pravnom sistemu pojavljuju i kao žrtve različitih vidova nasilja – porodičnog, vršnjačkog, informacionog.

Naša kancelarija u ovoj grani prava pruža veoma širok spektar usluga, a neke od njih su:

 • sastav tužbi za razvod braka, sporazuma o razvodu braka, deobi bračne imovine, vršenju roditeljskog prava;
 • zastupanje u postupku razvoda braka;
 • zastupanje u postupku deobe zajedničke imovine supružnika;
 • zastupanje u postupku zaštite od nasilja u porodici – građanskom i krivičnom;
 • zastupanje u alimentacionim postupcima;
 • zastupanje u postupcima za vršenje roditeljskog prava;
 • zastupanje u postupcima za utvrđivanje materinstva i očinstva;
 • zastupanje maloletnika i njihovih interesa u disciplinskim postupcima u slučajevima vršnjačkog nasilja ili maloletničke delinkvencije;
 • zastupanje maloletnika u krivičnom postupku – okrivljeni ili oštećeni;
 • zastupanje pred Centrom za socijalni rad.

Imovinskopravni i ugovorni odnosi

Pružamo podršku pojedincima u regulisanju imovinskopravnih odnosa i u oblasti ugovornog prava:

 • sastav i analiza ugovora o kupoprodaji, poklonu, kreditu, zajmu, zakupu, doživotnom izdržavanju…;
 • sastav jednostranih izjava volje i testamenta;
 • zastupanje u postupcima za zaštitu prava svojine i državine;
 • zastupanje u postupku fizičke deobe i eksproprijacije;
 • zastupanje u postupku uknjižbe prava pred katastrom;
 • pripremanje dokumentacije za overu pred javnim beležnikom;
 • zastupanje u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima.

Naknada štete

Štetni događaji sastavni su deo života, bilo da se radi o oštećenju materijalnih dobara ili povredi ljudskog dostojanstva i ličnih dobara, narušavanja telesnog i psihičkog integriteta.

U vezi sa navedenim, kancelarija pruža usluge:

 • sastav opomene pred tužbu;
 • posredovanje u mirnom rešavanju spora;
 • sastav i podrška pri zaključenju vansudskog poravnanja;
 • zastupanje u parničnom postupku za naknadu materijalne i nematerijalne štete;
 • zastupanje oštećenih u krivičnom postupku.