Marko Đorđević

Advokat

Marko je advokat i saradnik advokatske kancelarije za oblast imovinskopravnih odnosa i prava intelektualne svojine.
Osnovne studije završio je 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.37 na međunarodno-pravnom smeru.
Pravosudni i advokatski ispit položio je 2021. godine, nakon čega je nastavio bavljenje advokaturom u svojstvu advokata. Timu advokatske kancelarije Kostić Radulac priključio se u decembru 2022. godine.
Tokom svog rada u advokaturi bavio se i pravnim pitanjima u oblastima naknade materijalne i nematerijalne štete, sudske zaštite prava zaposlenih , kao i postupcima za utvrđenje prava svojine na nepokretnostima.
Tečno govori engleski jezik.