Natalija Nešovanović

Savetnik za ekonomsko – finansijsku oblast

Natalija je saradnik kancelarije i savetnik za ekonomsko-finansijsku oblast, sa fokusom na izradi Due Diligence izveštaja.
Diplomirala je 2012. godine na Ekonomskom faktultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije iz oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija. Takođe je završila i master program Univerziteta u Beogradu Računarstvo u društvenim naukama.
Uporedo sa master studijama, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bila je angažovana u svojstvu saradnika u nastavi na predmetima Osnovi ekonomije i Komparativno računovdstvo.
Karijeru je nastavila u jednoj od četiri najveće revizorske kuće „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd, gde je tokom višegodišnje saradnje stekla zavidno iskustvo u oblasti revizije. Tokom rada u reviziji sarađivala je sa velikim brojem privrednih društava, što joj je omogućilo da stekne uvid u poslovanje kompanija iz različitih privrednih grana. Trenutno je radno angažovana u sektoru interne kontrole velike internacionalne kompanije, gde se bavi uspostavljanjem i razvojem sistema internih kontrola nad finansijskim izveštavanjem.
U cilju profesionalnog usavršavanja Natalija radi na sticanju kvalifikacija britanskog Udruženja ovlašćenih računovođa i revizora (Association of Certified Chartered Accountants – ACCA).
Tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i ruskim jezikom.